คณาจารย์ประจำคณะ

 อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับปริญญาเอก : 
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 089-072-7392
Email : assaneewan@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
100%

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
100%

โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
100%

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
100%

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
100%

ระบบปฏิบัติการ
100%

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
100%

การจัดการฐานข้อมูลในสำนักงาน
100%

การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
100%

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
100%

การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
100%

Print Friendly
อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฃ
ระดับปริญญาโท :วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ม.รภ.เพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 081-698-9142
Email : chanitnart.wic@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

ระบบฐานข้อมูล
100%

การออกแบบและวิเคราะห์สารสนเทศ
100%

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

ระบบสารสนเทศสำนักงาน
100%

การจัดการฐานข้อมูลในสำนักงาน
100%

การประมวลผลและการจัดการฐานข้อมูล
100%

การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
100%

ปัญญาประดิษฐ์
100%

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
100%

คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์
100%

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
100%

สถิติสำหรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์
100%

ไวรัสคอมพิวเตอร์
100%

ระบบชาญฉลาด
100%

Print Friendly
อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม

อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก : ศึกษาต่อ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 084-155-3847
Email : pheerasut.boo@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

คณิตศาสตร์ดีสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์
100%

การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
100%

ความมั่นคงในเว็บบริการ
100%

การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
100%

การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
100%

ภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

Internet Protocol
100%

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

ความมั่นคงในเว็บบริการ
100%

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
100%

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

การจัดดำเนินการระบบรับให้บริการ
100%

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

สื่อหลายแบบและการประยุกต์
100%

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
100%

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
100%

Print Friendly
อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

อาจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 086-802-4520
Email : pong26032@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

สื่อหลายแบบและการประยุกต์
100%

การเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
100%

การออกแบบและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
100%

เทคโนโลยีสื่อประสมสำนักงาน
100%

การเหมืองข้อมูลสำหรับความมั่นคง
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

Print Friendly
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บัวสาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ บัวสาม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก : –
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 086-623-5359
Email : tohraman@yahoo.co.th
ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
100%

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

โครงสร้างข้อมูล
100%

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
100%

ฐานข้อมูลเบื้องต้น
100%

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
100%

ระบบฐานข้อมูล
100%

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
100%

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
100%

Print Friendly

 

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์(ค.บ.)

อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร

รักษาการประธานสาขาคอมพิวเตอร์(ค.บ)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ. (ฟิสิกส์) ส.รภ.นครราชสีมา
ระดับปริญญาโท : ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ส.รภ.นครราชสีมา
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ม.รภ.เพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 081-789-0958
Email : sarawut_p789@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
100%

ฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
100%

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
100%

การคำนวณเชิงตัวเลข
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

Print Friendly
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  คอนจอหอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์(ค.บ)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ. (คอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ระดับปริญญาโท : ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) ม.รภ.พระนคร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 089-890-8414
Email : vkhon@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
100%

คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา
100%

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

แฟ้มข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
100%

โครงสร้างข้อมูล
100%

การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
100%

ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

 

 

Print Friendly
จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์(ค.บ)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาโท : คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก : กำลักศึกษาต่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 086-905-0683
Email : poon412@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

ระบบสารสนเทศสำนักงาน
100%

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

ระบบปฏิบัติการ
100%

Print Friendly
อาจารย์อนุชาติ บุญมาก

อาจารย์อนุชาติ บุญมาก

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์(ค.บ)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี :  คอ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 08ึ7-687-2616
Email : banuchart@yahoo.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
100%

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
100%

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์
100%

ทักษะความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
100%

Print Friendly
อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา

ผู้ช่วยฝ่ายแนะแนว/อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 086-599-3526
Email : note.kj@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
100%

การใช้ทรัพยากรเวิลด์ไวด์เว็บทางอินเทอร์เน็ต
100%

Print Friendly

 

อาจารย์ประจำเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน/สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู

อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู

อาจารย์ประจำเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี : ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 089-746-5012
Email : kaytipo@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
100%

ระบบการจัดการสารสนเทศ
100%

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำนักงาน
100%

เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร
100%

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1,2
100%

วิทยาการรหัสลับ
100%

Print Friendly
อาจารย์กรกรต เจริญผล

อาจารย์กรกรต เจริญผล

ผู้ช่วยฝ่ายฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ประจำเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก : กำลักศึกต่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 081-852-8301
Email : ckorakrot@hotmail.com

สิ่งที่สนใจ

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานราชการและธุรกิจ
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารงานคำนวณ
100%

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
100%

เทคโนโลยีการนำเสนอ
100%

การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
100%

Print Friendly
อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

อาจารย์ ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

ผู้ช่วยฝ่ายบริการวิชาการ/อาจารย์ประจำเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาโท : ค.อ.ม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 080-986-3590
Email : nantira_ple@hotmail.com

 


สิ่งที่สนใจ

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การวิเคราะห์และะออกแบบระบบเชิงวัตุ
100%

เทคโลยีสื่อประสมสำนักงาน
100%

การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว
100%

หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์ประยุกต์
100%

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
100%

การออกแบบและสร้างเว็บไซต์
100%

การสื่อสารข้อมูลเครื่อข่ายสำนักงาน
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

Print Friendly

 

อาจารย์ประจำเอกวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์/สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

อาจารย์กฤษดา  ด่านประสิทธิ์พร

อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

อาจารย์ประจำเอกวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ระดับปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ระดับปริญญาเอก : – กำลักศึกษาต่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 097-974-4866
Email : band_aa@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

ไวรัสคอมพิวเตอร์
100%

วิทยาการรหัสลับ
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

Print Friendly
อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

อาจารย์ ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

อาจารย์ประจำเอกวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์:คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาเอก :ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 083-899-1110
Email : pruegprai@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
100%

ความมั่นคงในเครือข่ายและไซเบอร์
100%

ความมั่นคงเครือข่ายไร้สาย
100%

ความมั่นคงในบริการเว็บ
100%

ไวรัสคอมพิวเตอร์
100%

การตรวจค้นและป้องกันอาชญากรรมดิจิทัล
100%

คุณธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์
100%

Print Friendly
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

คณดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาเอก : –
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 086-524-8735
Email : suwat.tac@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

โครงสร้างข้อมูล
100%

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
100%

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายบนยูนิกซ์
100%

ระบบปฏิบัติการ
100%

คณิตศาสตร์ดีสครีตซ์
100%

ตรรกะการเขียนโปรแกรม
100%

การตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
100%

Print Friendly

อาจารย์ประจำเอกเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย/สังกัดสาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อาจารย์ประจำเอกเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ระดับปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์))
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) มร.ภ เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 085-135-7405
Email : jirawat18@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ
100%

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

การประยุกต์ใช้ตารางทำการ
100%

ปัญญาประดิษฐ์
100%

การออกแบบระบบดิจิทัล
100%

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
100%

สื่อหลายแบบและการประยุกต์
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารราชการและธุรกิจ
100%

เทคโนโลยีการนำเสนอ
100%

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
100%

Print Friendly
อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม

อาจารย์ประจำเอกเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก : กำลักศึกษาต่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 086-905-0683
Email : sukanchalika.boo@mail.pbru.ac.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
100%

ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

การสร้างเว็บไซต์
100%

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
100%

ระบบสารสนเทศสำนักงาน
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
100%

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

การประยุกต์การจัดการด้วยอินเทอร์เน็ต
100%

การบริหารโครงการด้วยไอที
100%

การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารราชการและธุรกิจ
100%

Print Friendly
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวาพร เหมียดไธสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวาพร เหมียดไธสง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย/อาจารย์ประจำเอกเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี :วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท :ค.อ.ม (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาเอก : –
ตำแหน่งทางวิชาการ : – ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 091-724-7321
Email : siwa.m@hotmail.com

ประสบการณ์สอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
85%

การพิมพ์หนังสือราชการ
70%

จิตวิทยาผู้ใช้คอมพิวเตอร์
85%

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
70%

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
70%

Print Friendly

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ระดับปริญญาโท : ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ม.รภ.เพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 080-585-4114
Email : ng_pannee@yahoo.co.th

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
100%

ความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
100%

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100%

การประยุกต์การจัดการด้วยอินเทอร์เน็ต
100%

การบริหารโครงการด้วยไอที
100%

การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
100%

การใช้คอมพิวเตอร์
100%

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารราชการและธุรกิจ
100%

Print Friendly
อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี

อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : B.A. (Business Administration) วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาโท : MBA (Information Systems) The University of Toledo, USA
ระดับปริญญาเอก : D.Tech.Sc. (Information Management) Asian Institute of Technology
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 086-623-3357
Email : thadthong@gmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การออกแบบโลกเสมือน
100%

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
100%

การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์
100%

Web-based Development
100%

Electronic Commerce Security
100%

Laws of Information Security and Intellectual Property
100%

Print Friendly
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 094-483-7135
Email : pm_pn@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์
100%

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
100%

การพิมพ์หนังสือราชการ
100%

จิตวิทยาผู้ใช้คอมพิวเตอร์
100%

Print Friendly
อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี :  วส.บ. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาโท :  วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) ม.รภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ม.รภ.เพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ : –
Tel. : 085-844-0510
Email : sukuma_ay@yahoo.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

ความมั่นคงฐานข้อมูล
100%

การออกแบบและสร้างโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซต์
100%

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
100%

คุณธรรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
100%

Print Friendly

 

อาจารย์ประจำคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สูตรทิน อินขำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สูตรทิน อินขำ

กรรมการและเลขานุการ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับปริญญาโท : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 086-607-0062
Email : soothin.ink@mail.pbru.ac.th

Print Friendly
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมา บุณฑริก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมา บุณฑริก

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Lehigh University, USA
ระดับปริญญาโท : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 084-100-2254
Email : kiyanut@hotmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
100%

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
100%

โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
100%

โครงสร้างข้อมูล
100%

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
100%

Print Friendly
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุต บุศราทิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุต บุศราทิจ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์สารสนเทศ) มร.ภเพชรบุรี
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Tel. : 081-934-8048
Email : cid.jaroot@gmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
100%

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
100%

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
100%

โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
100%

โครงสร้างข้อมูล
100%

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
100%

Print Friendly
อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ

อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มร.ภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 085-429-1759
Email : siriporn.ikq@gmail.com

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
100%

เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร
100%

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
100%

Print Friendly
อาจารย์ดนัย เจษภาฐิติกุล

อาจารย์ดนัย เจษภาฐิติกุล

การศึกษา

ระดับปริญญาตรี : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มร.ภ.เพชรบุรี
ระดับปริญญาโท : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาเอก :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
Tel. : 083-691-9144
Email : two_css@hotmail.com

http://www.infotech.pbru.ac.th/elearning/user/profile.php?id=9


ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทำเอกสารการคำนวณ
100%

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
100%

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
100%

Print Friendly
Print Friendly
Facebooktwittergoogle_plus